آبان ۲۳, ۱۴۰۰

کمک جشنواره موسیقی جوان در رشد تنبور

آرش شهریاری معتقد است که جشنواره موسیقی جوان بسیار اصولی و بنیادی است و نقش بسزایی در رشد ساز تنبور و دیگر سازهای نواحی ایران داشته است.