دی ۸, ۱۳۹۹

گپ و گفت با استاد حیدر کاکی

گپ و گفت دکتر نفیسه السادات عبدالبقایی با حیدر کاکی درباره آموزش و پژوهش در حوزه تنبور و ثبت ملی پرونده های تنبور