خرداد ۶, ۱۳۹۳

راز رود ، روایتی دیگر از موســیقی کهن ایران

قدیمی ترین ســاز زهی مضرابــی ایران و مشــرق زمین تنبــور اســت. کاوش های باستان شناســانه قدمت این ساز را تا پنجهزار سال بیان داشته است. تنبور […]